Obchodní podmínky

Obchodní podmínky právnické neziskové osoby Aeroklub Zbraslavice z.s.

Sídlo: Zbraslavice 252, PSČ 285 21

IČ: 148 02 902
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl L, vložka 4284

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
http://www.lety-zbraslavice.cz 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod jeprodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.lety-zbraslavice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Předmětem nabídky prodávajícího jsou „Seznamovací a pozorovací lety pro veřejnost“ (dále jen „lety“) konané dle uvedené nabídky v internetovém obchodu prodávajícího na motorových letadlech a kluzácích. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem v nabídce uvedených motorových letadel a kluzáků a splňuje veškeré podmínky pro jejich provozování.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvního vztahu. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupující provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných kpřístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Smluvní vztah (kupní smlouva) nabývá závazné platnosti úhradou kupní ceny a souhlasem kupujícího se smluvními podmínkami. Prezentace služeb „Seznamovací a pozorovací lety pro veřejnost“, umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen objednávku akceptovat, pokud k tomu má objektivní důvody (zejména letová způsobilost letadla). V tom případě je prodávající povinen navrhnout kupujícímu náhradní plnění.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen platných v předmětném období. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.3.1. objednané službě (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení poukazu,
  • 3.3.3. požadovaném termínu čerpání služby. Standartní časová platnost poukazu na čerpání služby je 12 měsíců bez možnosti prodloužení.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1146421005/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Cena služby musí být jedním z výše uvedených způsobů uhrazena před vystavením poukazu na let.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných nazákladě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.5.  Elektronická evidence tržeb (EET) – „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Zásilky placené pomocí dobírečného jsou převáděny na účet odesilatele a nejsou předmětem EET. Účetní doklad zásilky placené bezhotovostně pomocí systému GoPay obsahuje příslušné EET kódy. 


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od data nabytí platnosti smluvního vztahu. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@lkzb.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Současně musí kupující vrátit prodávajícímu poukaz na let a to poštovní nebo osobní formou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Způsob vrácení peněžních prostředků sdělí kupující prodávajícímu společně s rozhodnutím o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí vystavený poukaz na let.

5.4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do sjednané doby vykonání letu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. REKLAMACE

6.1. Kupující má právo uplatnit na poskytnutou službu (seznamovací a poznávací let) reklamaci a to v případech:

  • bezdůvodné nedodržení zakoupené doby letu (dále článek 7.7. OP)
  • bezdůvodné nedodržení sjednané trasy letu
  • provedení letu v rozporu s nařízeními, pravidly a zásadami, obsaženými v Zákoně o civilním letectví č. 49/1997 Sb. v platném znění a s ostatními souvisejícími nařízeními a vyhláškámi.

6.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lkzb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7. PRAVIDLA A PODMÍNKY USKUTEČNĚNÍ ZAKOUPENÉ SLUŽBY – „SEZNAMOVACÍHO A POZNÁVACÍHO LETU PRO VEŘEJNOST.

7.1. Lety se uskutečňují výhradně z veřejného vnitrostátního letiště Zbraslavice, jehož je prodávající výhradním vlastníkem a provozovatelem.
7.2. Kupující se dostaví k provedení letu na místo dle článku 6.1. na své náklady a při vstupu do veřejného prostoru letiště musí dodržovat organizační a bezpečnostní pravidla a pokyny.

7.3. Potvrzený let se uskuteční za povětrnostních podmínek vhodných pro bezpečné vykonání letu. Pokud dojde k náhlému zhoršení povětrnostních podmínek a let je tím znemožněn, navrhne prodávající kupujícímu plnění v náhradním termínu. V tomto případě kupujícímu nevzniká nárok na náhradu cestovních ani jiných nákladů. Nevykonání letu z důvodů zhoršených povětrnostních podmínek není důvodem pro odstoupení od smluvního vztahu, pokud se na tom strany nedohodnou.

7.4. Kupující či ostatní účastník letu musí respektovat instrukce pro bezpečné provedení letu jak v přípravné, tak letové fázi. Pokud účastník letu tyto instrukce porušuje, je pilot oprávněn provedení letu odmítnout, či let zkrátit za účelem bezpečného návratu. V takovém případě kupujícímu nenáleží vratka čísti kupní ceny za ukončení letu před zakoupeným časovým limitem. Pilot je rovněž oprávněn za stejných podmínek vyloučit z letu osoby, vykazující známky opilosti či jiné závislosti.

7.5. Kupující či jiný účastník letu nesmí v žádném případě v průběhu letu zasahovat do řízení či manipulovat s přístroji a technickým vybavením letadla. Pokud se toho dopustí, je pilot oprávněn bez náhrady let ukončit. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu tímto chováním kupujícího či jiného účastníka letu vznikla.

7.6. Pokud dojde ke zkrácení doby letu vůči zakoupenému limitu z důvodů na straně kupujícího či jiného s ním spřízněného účastníka letu (strach, nevolnost), nevzniká kupujícímu nárok na vrácení poměrné části kupní ceny.

7.7. Pokud dojde ke zkrácení doby letu vůči zakoupenému limitu zdůvodů na straně prodávajícího (technická závada apod.) a zkrácení nepřekročí více jak 50 % zakoupeného limitu, má kupující nárok na vrácení poměrné části kupní ceny. Pokud zkrácení letu ze stejných důvodů je více jak 50 % ze zakoupeného limitu, vzniká kupujícímu nárok na náhradní let v délce zakoupeného limitu. Toto se nevztahuje na omezení doby letu vlivem zhoršených povětrnostních podmínek v průběhu letu.

7.8. Veškerá letecká činnost se řídí zákonem o civilním letectví č.49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručování (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány velektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo jinými aktivitami podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování letiště Zbraslavice 252, PSČ 285 21, adresa elektronické info@lkzb.cz, telefon +420 327 591 286 nebo +420 723 172 949.Ve Zbraslavicích dne 28. června 2016

Zpět do obchodu